Автор: ks

БИМ за индустрија и произведувачи („on-line“ обука)

Код на обуката: BIM4 Траење: 15 часови Предуслови:За следење на оваа обука нема посебни предуслови. Сепак, пожелно е кандидате да се вклучени во постапките за јавни набавки, изведба, производство или друг дел од целиот процес на градење .Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Обуката обезбедува запознавање со БИМ-проектирањето на било кој од професионалците […]

Прочитај Повеќе

БИМ за градежници и инвеститори

Код на обуката: BIM3 Траење: 40 часови Предуслови:Општи предуслови се: Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Визијата на овој модул е автоматизиран проект и средина за раководење со објектот којашто е интегрирана низ сите фази на животниот циклус на објектот. Таква интегрирана средина може да им овозможи на сите проектни партнери и проектни […]

Прочитај Повеќе

БИМ за претставници на власта, купувачи и сопственици („on-line“ обука)

Код на обуката: BIM2 Траење: 15 часови Предуслови:За следење на оваа обука нема посебни предуслови. Сепак, пожелни се претходни познавања и разбирање на постапките за јавни набавки и изведбата во градежништвото.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Овој модул е комбиниран да создаде едно научно патување коешто прво гради свест, потоа ги опфаќа функционалните […]

Прочитај Повеќе

БИМ за инженери, архитекти и техничари

Код на обуката: BIM1 Траење: 40 часови Предуслови:Општи предуслови се: Опис:Наставниот план на програмата е фокусиран на развој на основни вештини за Информатичко моделирање на градби – БИМ на архитектите и градежните инженери и стратегии за решавање проблеми, со цел намалување на јазот помеѓу проектираната и реалната потрошувачка на енергија кај градбите. Содржината на обуката […]

Прочитај Повеќе

Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

Код на обуката: RES5 Траење: 80 часови Предуслови:Дипломирани инженери со најмалку 180 ЕКТСКандидатите треба да бидат постари од 20 години. Опис:Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, […]

Прочитај Повеќе

Инсталатер на фотоволтаични системи

Код на обуката: RES4 Траење: 80 часови Предуслови:Tри и четиригодишно средно стручно образование од техничките струки (електричари, механичари, градежни техничари и сл.) или работно искуство и/или обука за водоводџија, електричар, кровопокривач или слично со поседување на соодветни вештини.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена воМодул […]

Прочитај Повеќе

Инженер со вештини за проектирање на фотоволтаични системи

Код на обуката: RES3 Траење: 80 часови Предуслови:-VI ниво на квалификација според НРК (дипломиран инженер од техничкитефакултети со најмалку 180 ЕКТС).Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена воМодул 2 Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системиниво 1 за инженери,од општата Програма за обука за проектирање и […]

Прочитај Повеќе

Инсталатер на сончеви термални колекторски системи

Код на обуката: RES2 Траење: 80 часови Предуслови:Tри и четиригодишно средно стручно образование од техничките струки (електричари, механичари, градежни техничари и сл.) или работно искуство и/или обука за водоводџија, електричар, кровопокривач или слично со поседување на соодветни вештини.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена воМодул […]

Прочитај Повеќе

Инженер со вештини за проектирање на сончеви термални колекторски системи

Код на обуката: RES1 Траење: 80 часови Предуслови:VI ниво на квалификација според НРК (дипломиран инженер од техничкитефакултети со најмалку 180 ЕКТС).Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена воМодул 1 Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системиниво 1 за инженери,од општата Програма за обука за […]

Прочитај Повеќе

Дипломиран инженер архитект со вештини за примена на мерки за енергетска ефикасност при проектирање на градби

Код на обуката: ЕЕ3 Траење: 16 часови Предуслови:VII ниво на квалификација според НРК (дипломиран архитект или инженер од техничките струки).Потребно е кандидатите да поседуваат работно искуство од 3 години во проектирање на згради или работа во јавни институции во областа на енергетска ефикасност.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Општа цел на обуката е:

Прочитај Повеќе