Услуги за Понудувачи на обуки

Во организација на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се спроведуваат организирани обуки за Понудувачите на обуки, кои овозможуваат реплицирање на развиената Методологија и поддршка во имплементирањето на процесот на препознавање и валидирање на неформалното и информалното учење, наменети првенствено за понудувачите на обуки.

Прочитај Повеќе

Методологија за Препознавање на претходните знаења и вештини

Во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини е развиена и се имплементира Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини, како алатка за вреднување на неформално и инфромално стекнатите знаења во широк мултидисцилплинарен спектар на професии и занимања. Методологијата претставува водич низ процесот на валидирање на неформалното и информалното учење […]

Прочитај Повеќе

Придобивки од Препознавање на претходните знаења и вештини

Процесот на валидирање на неформалното и информалното учење има значаен придонес за кандидатите, за работодавците и испорачувачите на обуки (lear-ning providers), за економијата и за општеството во целина. Позитивните ефекти за секоја од наброените страни се наведени во продолжение. Кандидати Процесот на препознавање и валидирање на претходни знаења и вештини стекнати преку неформалното и информалното […]

Прочитај Повеќе

Што е препознавање на претходни знаења и вештини?

Луѓето секојдневно се здобиваат со знаења, а тоа се случува секогаш и секаде. Секое здобиено искуство води до нова вештина, знаење и/или компетенција. Иако учењето вообичаено се одвива преку формалното образование, што секогаш е организирано, планирано и со јасно дефинирни цели, голем дел од знаењето се стекнува преку неформалното или пак информалното образование. Информалното знаење […]

Прочитај Повеќе

Пренесување на дигиталните проектни резултати на секторот за неформално стручно образование

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот EasTVET,Пренесување на дигиталните проектни резултати на секторот за неформално стручно образование. Проектот е во програмата Еразмус+ 2023, финансиран од: Националната агенција за европски образовни програми на Германија во програмата ЕРАЗМУС +, под договор за грант бр. 2023-1-DE02-KA210-VET-000150609, а ќе се имплементира во текот на 10 месеци во периодот […]

Прочитај Повеќе

Иновативност во градежништвото преку индустријата за модуларни градежни елементи

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот Акроним на проектот: BuildOffsiteEU Проектот „Иновативност во градежништвото преку индустријата за модуларни градежни елементи“ (Off-site industry towards innovation in construction sector) е дел од програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-ES01-KA220-VET-000087862, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 30.12.2022-29.12.2024. Партнери во проектот се: […]

Прочитај Повеќе

Справување со ризиците од климатските промени при транзицијата на градежниот сектор, преку градење на капацитети за користење на одржливи градежни материјали – Building Matters

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот Акроним на проектот: Building Matters Проектот е во програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 01.10.2022-30.09.2024. Во проектот се вклучени партнери од 6 земји и тоа: Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, România Pedmede Somateio, Greece Gospodarska Zbornica Slovenije, Slovenia Knowledge and skills management centre K&S Skopje, Macedonia Bildungszentren des Baugewerbes, Germany Istituto per l’instruzione professionale dei lavoratori edili […]

Прочитај Повеќе

Столар со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC3 Траење: 80 часови Предуслови:Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование)Кандидатите потребно е да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуствоКандидатите треба да бидат постари од 18 години Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е :

Прочитај Повеќе

Покривач на покриви со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC2 Траење: 80 часови Предуслови:Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование).Кандидатите потребно е да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуство.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е :

Прочитај Повеќе

Фасадер со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC1 Траење: 80 часови Предуслови:Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование).Кандидатите потребно е да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуство.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата според која ќе се реализираат обуките е:

Прочитај Повеќе