ПРОЕКТИ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини кои го етаблираат како водечки модел што треба да се следи од балканските земји и поширокиот регион вклучуваат:

  • организирање на работилници, семинари, регионални средби и настани, меѓународни конференции и сл
  • објавување на статии во списанија
  • работа на меѓународни и национални проекти.