Категорија: Професионален развој

Услуги за Понудувачи на обуки

Во организација на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се спроведуваат организирани обуки за Понудувачите на обуки, кои овозможуваат реплицирање на развиената Методологија и поддршка во имплементирањето на процесот на препознавање и валидирање на неформалното и информалното учење, наменети првенствено за понудувачите на обуки.

Прочитај Повеќе

Методологија за Препознавање на претходните знаења и вештини

Во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини е развиена и се имплементира Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини, како алатка за вреднување на неформално и инфромално стекнатите знаења во широк мултидисцилплинарен спектар на професии и занимања. Методологијата претставува водич низ процесот на валидирање на неформалното и информалното учење […]

Прочитај Повеќе

Придобивки од Препознавање на претходните знаења и вештини

Процесот на валидирање на неформалното и информалното учење има значаен придонес за кандидатите, за работодавците и испорачувачите на обуки (lear-ning providers), за економијата и за општеството во целина. Позитивните ефекти за секоја од наброените страни се наведени во продолжение. Кандидати Процесот на препознавање и валидирање на претходни знаења и вештини стекнати преку неформалното и информалното […]

Прочитај Повеќе

Што е препознавање на претходни знаења и вештини?

Луѓето секојдневно се здобиваат со знаења, а тоа се случува секогаш и секаде. Секое здобиено искуство води до нова вештина, знаење и/или компетенција. Иако учењето вообичаено се одвива преку формалното образование, што секогаш е организирано, планирано и со јасно дефинирни цели, голем дел од знаењето се стекнува преку неформалното или пак информалното образование. Информалното знаење […]

Прочитај Повеќе