БИМ за претставници на власта, купувачи и сопственици („on-line“ обука)

Код на обуката: BIM2

Траење: 15 часови

Предуслови:
За следење на оваа обука нема посебни предуслови. Сепак, пожелни се претходни познавања и разбирање на постапките за јавни набавки и изведбата во градежништвото.
Кандидатите треба да бидат постари од 18 години.

Опис:
Овој модул е комбиниран да создаде едно научно патување коешто прво гради свест, потоа ги опфаќа функционалните детали на БИМ, вклучувајќи ги процесите и терминологијата, а потоа го води ученикот низ најдобрите практики на примена на БИМ. Курсот е направен да ги информира и мотивира учесниците успешно да го применуваат БИМ.