Нова методологија за препознавање на знаењата на вработените во градежништвото

Преку активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини во рамките на Проектот се спроведува Повик со две различни квалификациски шеми што водат до сертифицирање на стекнатите вештини и знаење, а тоа се: неформални обуки според развиени програми за обука и постапка за препознавање на претходно учење стекнато преку неформално или информално образование, за што  ќе се врши и сертифицирање.

Повеќе информации можете да прочитате тука.