Иницијатива за основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Врз основа на обврските што партнерите во проектот TRAINEE ги имаат превземено согласно Договорот за грант бр. 785005, и за успешно спроведување на проектните активности, проектниот конзорциум на проектот TRAINEE, на својот 4ти состанок на конзорциумот, одржан на 9. 11. 2018 година во Стопанската комора на Македонија, усвои
ОДЛУКА за иницирање
Формирање на Центар за менаџирање на знаење и вештини