Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, започнува со реализација на проектот “Building Matters”

Проектот е во програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 01.10.2022-30.09.2024. Во проектот се вклучени партнери од 6 земји и тоа:

Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, România

Pedmede Somateio, Greece

Gospodarska Zbornica Slovenije, Slovenia

Knowledge and skills management centre K&S Skopje, Macedonia

Bildungszentren des Baugewerbes, Germany

Istituto per l’instruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna, Italy

Pedmede Eco, Greece

Основната цел е справување со ризиците од климатските промени при транзицијата на

градежниот сектор, преку градење на капацитети за користење на одржливи градежни

материјали.

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е главен партнер задолжен за

креирање на програма за обука како и развој на наставни материјали за одржливи градежни

материјали, како и овозможување на дигитално учење преку платформа за е-учење.