contact@ks.org.mk

Доделени сертификати за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

Доделени сертификати за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

На 17 септември 2019 година во Стопанската комора на Македонија, како резултат на успешно спроведени пилот-обуки во рамките на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење – ТРАИНЕЕ“, беа доделени сертификати за проектирање и инсталирање системи за користење енергија од обновливи извори на енергија (ОИЕ) во градби.

Целта на обуките за проектирање и инсталирање системи за користење енергија од ОИЕ во градби беше континуирано подобрување на вештините на градежните работници (инсталатери) и инженери (проектанти) за градење енергетски ефикасни објекти.

Дата

17 Сеп 2019
Категорија