contact@ks.org.mk

Инсталатер на фотоволтаични системи

Код на обуката: RES4

Траење: 80 часови

Предуслови:

Tри и четиригодишно средно стручно образование од техничките струки (електричари, механичари, градежни техничари и сл.) или работно искуство и/или обука за водоводџија, електричар, кровопокривач или слично со поседување на соодветни вештини.
Кандидатите треба да бидат постари од 18 години.

Опис:

Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 2 Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
ниво 2 за работници,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање на системи за користење на енергија од ОИЕ.

Содржината на програмата за обука вклучува:

  • фотоволтаични основи
  • ФВ модули и други компоненти на системи поврзани во мрежа
  • системи за монтирање и инсталирање на ФВ на згради
  • самостојни фотоволтаични системи
  • безбедност при работа.