contact@ks.org.mk

Инженер со вештини за проектирање на сончеви термални колекторски системи

Код на обуката: RES1

Траење: 80 часови

Предуслови:

VI ниво на квалификација според НРК (дипломиран инженер од техничките
факултети со најмалку 180 ЕКТС).
Кандидатите треба да бидат постари од 18 години.

Опис:

Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 1 Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи
ниво 1 за инженери,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање системи за користење на енергија од ОИЕ.

Содржината на програмата за обука вклучува:

  • запознавање со сончева енергија и сончеви термални системи
  • типови на колектори и систем
  • дизајн на сончеви термални системи и употреба на софтвер
  • тенхо-економска анализа
  • ISO стандарди за квалитет, техники за мерење на заштеда на енергија
  • безбедност при работа.