contact@ks.org.mk

Столар со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC3

Траење: 80 часови

Предуслови:

Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование)
Кандидатите потребно е да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуство
Кандидатите треба да бидат постари од 18 години

Опис:

Програмата според која ќе се реализираат обуките е:

  • енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во високоградбата;
  • преглед на опремата, материјалите и елементите на прозорските системи
  • практична настава за монтирање на прозорски системи
  • практична настава за одржување на прозорски системи
  • практична настава за конструирање на прозорски компоненти и монтажа на прозорски системи.