contact@ks.org.mk

Модул на активност: Реплицирање

Активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини ќе бидат промовирани преку бројни настани како водечки модел што треба да се следи од балканските земји и поширокиот регион.

Активностите се спроведуваат преку:

  • организирање на работилници, семинари, регионални средби и настани, меѓународни конференции и сл.
  • објавување на статии во списанија
  • учество на регионални и меѓународни собири каде се презентираат резултатите и искуствата од работата на Центарот.

Активности