contact@ks.org.mk

Услуги за Понудувачи на обуки

Во организација на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се спроведуваат организирани обуки за Понудувачите на обуки, кои овозможуваат реплицирање на развиената Методологија и поддршка во имплементирањето на процесот на препознавање и валидирање на неформалното и информалното учење, наменети првенствено за понудувачите на обуки.