contact@ks.org.mk

Модул на активност: Професионален развој

  • Запознавање на целната група (вработени лица, небработени лица и работодавачите) со целите и активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини и нудење на услуги за професионален развој на специјално организирани работилници
  • Промовирање на доживотното учење како концепт за надградување на квалификациите, преку процесот на Препознавање на претходните знаења и вештини
  • Запознавање на провајдерите на обуки со процесот на Препознавање на претходните знаења и вештини преку обуки за примена на развиената Методологија за Препознавање на претходните знаења и вештини
  • Професионално водење и консултантски услуги за поддршка на граѓаните од сите возрасни групи
  • Промовирање на алатки за поддршка на образованието преку ИКТ апликации