contact@ks.org.mk

Модул на активност: Промовирање на иновативен пристап

Центарот за менаџирање на знаење и вештини промовира низа иновативни пристапи како во обуките и начините на стекнување на знаења и вештини, така и преку примена на нови алатки и процеси.

  • оn-line обуки
  • ИКТ апликации за подршка на обуки
  • иновативен пристап во градењето преку БИМ
  • Пилот студија за потврда на применливоста на БИМ како иновативен пристап
  • “Knowledge Hub” – интернет алатка за подобрување на соработката и разбирањето меѓу различни занимања