contact@ks.org.mk

Стратешки цели

Стратешки цели на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје се:

  • поврзување на стручното образование на возрасни со потребите на пазарот на трудот,
  • надградување на професионалните квалификации на корисниците со зајакнување на нивните перспективи за вработување и конкурентност,
  • користење на современи ииновативни алатки за учење и менаџирање на знаењето и вештините за пренесување на новите потреби на пазарот на трудот,
  • спроведување на мултидисциплинарен пристап во менаџирањето на знењето и вештините за континуиран раст на конкурентноста на националната економија,
  • етаблирање на систем за препознавање на претходното знаење и вештини за стекнување на квалификации од повисоко ниво,
  • препознавање на вештините на корисниците преку нивно поврзување со Националната рамка на квалификации и прифаќање од страна на пазарот на трудот,
  • поттикнување на побарувачката за квалификувана работна сила и зголемување на нејзината пазарна вредност.