contact@ks.org.mk

Раководни органи

Собранието е највисок орган на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје. Собранието на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје го сочинуваат сите полнолетни членови на здружението. Собранието донесува одлуки со мнозинство гласови од членовите на Собранието. Собранието избира Претседател со мандат од четири години со право на повторен избор.

Органи на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се:

  • Претседател,
  • Генерален секретар,
  • Управен одбор,
  • Надзорен одбор.

Претседател на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје

проф. д-р Христина Спасевска

Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје

Генерален секретар на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје

проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска

Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје

Управен Одбор на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје

Јадранка Аризанковска

Стопанска комора на Македонија

д-р Ристо Иванов

Здружение на бизниси и консултанти КРЕАЦИЈА

проф. д-р Милорад Јовановски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје

Игнаси Перез Арнал

БИМ Академија, Барселона, Шпанија

Игор Панчевски

самостоен консултат за енергетска ефикасност

м-р Наташа Јаневска

Стопанска комора на Македонија

проф. д-р Маргарита Гиновска

Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје

м-р Саша Хаџи Јорданова

Инженерска институција на Македонија

Надзорен одбор