contact@ks.org.mk

Профил

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на образованието на возрасни, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на неформалното стекнување на знаења и вештини преку програми на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот. Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е рамноправна членка на Асоцијацијата на инженерски здруженија ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА www.engineer.org.mk.