contact@ks.org.mk

Front Page

 
 
Профил

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на образованието на возрасни, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на неформалното стекнување на знаења и вештини преку програми на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот. Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е рамноправна членка на Асозијацијата на инженерски здруженија ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА www.engineer.org.mk.

 
Мисија и Визија

1. Мисијата на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е да остварува образовни програми за возрасни што ќе овозможат надградување на професионалните квалификации на корисници од деловниот и невладиниот сектор, образовните и јавните институции, преку иновативно поврзување на образованието на возрасни со потребите на пазарот на трудот, перспективите за вработување и социјална кохезија, во насока на зголемување на конкурентността на националната економија за одржлив раст и развој.

2. Визијата на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е негово етаблирање како платформа во образовниот систем за возрасни што промовира нови или надградени знаења и вештини на квалификуваната работна сила, овозможувајќи континуиран професионален развој со примена на современи и иновативни алатки на учење.

 
FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

 
FLEXIBLE CODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Our story

How To Meet That Special Someone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Read more about us

Our philosophy

Protective Preventative Maintenance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Read more

Download now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

START NOW

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

[materialis_latest_news]

Contact us

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

[materialis_contact_form]