contact@ks.org.mk

Основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Центарот за менаџирање на знаење и вештини се основа со цел да даде поддршка во развој на одржливи пазарно ориентирани вештини во градежниот сектор, со крајна цел обезбедување одржливост по завршувањето на проектот TRAINEE. Основањето на ваков центар ќе ги сплоти активностите на проектните партнери во нивната област на експертиза и ќе обезбеди постигнување на повеќекратни цели на проектот.

Дата

04 Фев 2019
Категорија