contact@ks.org.mk

Модул на активност: Обуки

  • Креирање на иновативни програми за обука и форми на неформално образование со цел зголемување на бојот на квалификувана работна сила
  • Организирање на обуки
  • Развој на различни форми на обуки: класични предавања во училница, практична настава, учење на работа, интернет обуки, е-учење, учење на далечина и сл.
  • Поддршка на пројадери на обуки во пренесување на развиените програми за обуки и во процесот на акредитација на истите