contact@ks.org.mk

Раководни органи

Собранието е највисок орган на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје. Собранието на Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје го сочинуваат сите полнолетни членови на здружението. Собранието донесува одлуки со мнозинство гласови од членовите на Собранието. Собранието избира Претседател со мандат од четири години со право на повторен избор.

Органи на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се:

  • Претседател,
  • Генерален секретар,
  • Управен одбор,
  • Надзорен одбор.